Monthly Archives: Tháng Năm 2024

Phân tích gỗ Trầm Hương dưới góc nhìn từ Kinh Dịch.

Chu Hi có nói: “Phục Hi vạch ra 8 quẻ, tuy chỉ có mấy nét mà bao quát hết mọi lẽ huyền vi trong trời đất”. Triết học Đông Phương mà cụ thể là triết học Kinh Dịch đều đặt căn bản nơi Tượng (hay le symbolisme, chữ tượng trong chữ “tượng-trưng” hay “biểu-tượng”), hay […]